สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว

 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับวัดโป่งคำ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับวัดโป่งคำ

ตั้งอยู่เลขที่  20  บ้านโป่งคำ  ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โดยวัดโป่งคำแห่งนี้สันณิฐานว่าได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช  2441 

ซึ่งการก่อสร้างวัดโป่งคำเป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนล้านนาที่ปรากฏว่า“มีแม่น้ำที่ไหน  มีคนที่นั้น  มีคนที่ไหน  มีชุมชนที่นั้น  มีชุมชนที่ไหน  มีวัดที่นั้น” การก่อสร้างวัดโป่งคำก็เฉกเช่นกัน  กล่าวคือเมื่อมีผู้คนได้มาร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านโดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านโป่งคำ” เมื่อประมาณพุทธศักราช 2440  ต่อมาชุมชนบ้านโป่งคำต้องการมีวัดเป็นของตนเอง  เพื่อให้เป็นที่ทำบุญจัดกิจกรรมนันทนาการของชุมชนจึงมีการจัดตั้งวัดขึ้นโดยให้ชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านเป็นเดียวกันคือ “วัดโป่งคำ”

นอกจากนี้วัดโป่งคำก็ยังมีปูชนียวัตถุ  คือ  พระประธานในพระวิหาร  เป็นพระพุทธรูปแบบปูนปั้น (สันณิฐานว่าเป็นฝีมือสกุลช่างชาวบ้าน) สร้างประมาณเมื่อ  พุทธศักราช  2460  และยังมีพระพุทธรูปต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันวัดโป่งคำ  ภายใต้การปกครองและการบริหารของท่านพระครูสุจิณนันทกิจ ( พระอาจารย์สมคิด  จรณธมฺโม ) ได้เปิดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดีและสามารถมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนได้  โดยพระอาจารย์สมคิด  จรณธมฺโม  ได้มองเห็นปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น  และพยายามให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ  และแสวงหาทางออกให้กับชุมชน  จึงมีการจัดตั้ง “ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งคำ”  โดยเอาวัดโป่งคำแห่งนี้เป็นเวทีที่แสดงออกและเวทีประชาคมของชุมชน  โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน  เพื่อพัฒนาให้เห็นศักยภาพของชุมชน เช่น กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ,กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มผู้สูงอายุ  รวมกลุ่มเป็นกลุ่มตีเหล็ก, กลุ่มจักสาน,กลุ่มเกษตรอินทรีย์,กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโป่งคำ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา,กลุ่มเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยชุมชนบ้านโป่งคำ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อมาต่อยอดทางความคิดและพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ทั่งนี้ชุมชนบ้านโป่งคำ  ได้น้อมรับพระราชดำรัส  เรื่อง “ทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาปฏิบัติภายในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง  พอดี  พอกิน  และพอใจ  ในวิถีชีวิตแบบชุมชนพอเพียง  โดยชุมชนโป่งคำได้รับโครงการพัฒนา  คือโครงการขยายผล  โครงการหลวงโป่งคำ  ทั่งนี้ชุมชนวัดโป่งคำก็ได้เปิดศูนย์การศึกษา  เรียกว่า  “ มหาวิทยาลัยชีวิต” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนเขตอำเภอสันติสุข  ให้เป็นแกนนำในการขยายเขตพัฒนาต่อไป

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright © 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft